Selenodromion Dawida I Salomona po polsku i angielsku.

Tutaj omawiamy wszelkie tematy związane ze snami
kamion0
Nowa Krew
Nowa Krew
Posty: 7
Rejestracja: 2013-02-20, 17:48

Selenodromion Dawida I Salomona po polsku i angielsku.

Post autor: kamion0 »

THE SELENODROMION OF DAVID AND SOLOMON
PRINCIPLE OF THE SELENDROMION
OF DAVID THE PROPHET AND HIS SON SOLOMON

SELENODROMION DAWIDA I SALOMONA
ZASADA SELENDROMIONU
DAWIDA PROROKA I JEGO SYNA SALOMONA

1. On the first day of the moon, Adam, the first formed, was created (cf. Gen 1:27; 2:7). This
day is good and beautiful for any action: to buy, to sell, to sail, to travel, to make testaments,
to buy bodies. The fugitive and the lost thing will be found. The ones born will be lively,
lucky, and successful. The one who begins to be sick in this day will be soon healed. If
someone sees a dream, it is revealed on the same day. The one who will go to feast, if he sees
himself sleeping, understand that you will conquer all your enemies.

1. Pierwszego dnia księżyca został stworzony Adam, pierwszy stworzony (por. Rdz 1,27;
2,7). Ten dzień jest dobry i piękny na każde działanie: kupować, sprzedawać, żeglować,
podróżować, spisywać testamenty, kupować ciała. Uciekinier i zgubiona rzecz zostaną
odnalezione. Urodzeni będą pełni życia, szczęśliwi i odnoszący sukcesy.
Ten, kto zacznie chorować w tym dniu, wkrótce zostanie uzdrowiony.
Jeśli ktoś widzi sen, objawia się tego samego dnia. Ten, który pójdzie na ucztę, jeśli zobaczy
samego siebie śpiącego, zrozum, że pokonasz wszystkich swoich wrogów.

2. On the second day, the morning star was created. Eve was formed from Adam’s side (cf.
Gen 2:21-22). This day is good for everything and favorable for marriages, it is good to
spread oil and grain, to speak with the powerful, to do business. The fugitive servant and the
lost thing will be found, the one who begins to be sick, after suffering greatly, will stand up
again. If someone sees a dream, it will turn out true after three days. The one who is born on
this day will be wise if he is male.

2. Drugiego dnia powstała gwiazda poranna. Ewa powstała z boku Adama (por.
Rdz 2,21-22). Ten dzień jest dobry na wszystko i pomyślny dla małżeństw, dobrze jest
rozprowadzać oliwę i zboże, rozmawiać z potężnymi, robić interesy. Zbiegły sługa i
rzecz zgubiona zostanie znaleziona, ten, kto zaczyna chorować, po wielu cierpieniach wstanie
ponownie. Jeśli ktoś zobaczy sen, okaże się on prawdziwy po trzech dniach. Ten, który się
urodził w ten dzień będzie mądry, jeśli jest mężczyzną.

3. On the third day, the winds and the spirits were created. Cain was born (cf. Gen 4:1). This
day is terrible among all and dangerous; no sowing, no reaping, no going to the big road, nor
planting vineyards. The fugitive and the lost thing will not be found. The one who begins to
be sick will die. The ones who are born on this day will be evil, forsworn, mad, abuser,
intractable, sullen. If someone sees a dream, it will turn out true in the same day, especially if
it is difficult.

3. Trzeciego dnia zostały stworzone wiatry i duchy. Narodził się Kain (por. Rdz 4,1).
Ten dzień jest straszny wśród wszystkich i niebezpieczny; żadnego siewu, żadnego zbioru,
żadnego pójścia na wielką drogę, ani sadzenie winnic. Uciekinier i rzecz zgubiona nie zostaną
odnalezione. Ten, który zaczyna zachorować umrze. Ci, którzy urodzili się w tym dniu, będą
źli, krzywoprzysięzcy , szaleni, znęcający się, krnąbrni, ponurzy. Jeśli ktoś zobaczy sen,
okaże się to prawdą tego samego dnia, zwłaszcza jeśli jest to trudne.

4. On the fourth day, Abel was born (cf. Gen 4:2). This day is good and beautiful to offer
sacrifices and make prayers to god and the holy ones, to try any action, especially to work in
the field, to buy slaves and cattle, and to do any business. The fugitive and the lost thing will
not be found. The ones born will be sick and short-lived. The one who begins to be sick will
die. If one sees a dream, it will turn out true after three days, especially if it hurts.

4. Czwartego dnia urodził się Abel (por. Rdz 4, 2). Ten dzień jest dobry i piękny do
zaoferowania ofiary i modlenia się do Boga i świętych, aby spróbować wszelkich działań, a
zwłaszcza pracować w polu, aby kupować niewolników i bydło oraz robić każde interesy.
Uciekinier i zgubiona rzecz będą nie znalezione. Ci, którzy się narodzą, będą chorzy i będą
krótko żyli. Ten, kto zacznie chorować, umrze. Jeśli ktoś widzi sen, okaże się on prawdziwy
po trzech dniach, zwłaszcza jeśli boli.

5. On the fifth day, Cain made sacrifices to God, but he was not recognized (cf. Gen 4:3-5).
This day should be observed without offering sacrifices or going to the big road. The
begotten male (is) forsworn and reckless. If she is female, she will be reckless with her own
parents. The fugitive will be found with difficulty. The person who has begun to be sick dies.
Your dream, if you see it, do not disclose.

5. Piątego dnia Kain złożył Bogu ofiary, ale nie został uznany (por. Rdz 4, 3-5).
Ten dzień powinien być obchodzony bez składania ofiar i wychodzenia na wielką drogę.
Spłodzony mężczyzna (jest) krzywoprzysięski i lekkomyślny. Jeśli jest kobietą, będzie
lekkomyślna w stosunku do swoich rodziców. Zbieg zostanie odnaleziony z trudem.
Osoba, która zaczęła chorować, umiera. Twój sen, jeśli go widzisz, nie ujawniaj.

6. Day six. On the same (day), Cain was killed and Nimrod was born (cf. Gen 10:8). And it
will be good for carrying out any procedure, learning techniques, buying animals and beasts,
hunt, fish, making marriages, sowing, (and) harvesting. The newborn will be troublesome and
ill educated. If a girl is born, (she will be) rebellious and prone to run away. The sick heals
and the fugitive after {...} days will be found. And the dream will turn out true quickly.

6. Dzień szósty. W tym samym (dniu) Kain został zabity i urodził się Nimrod (por. Rdz 10:8).
I on przyda się do przeprowadzania wszelkich zabiegów, nauki technik, kupowania zwierząt i
bestii, polowania, łowienia ryb, zawierania małżeństw, siać, (i) zbierać plony. Noworodek
będzie kłopotliwy i źle wykształcony. Jeśli urodzi się dziewczynka, (będzie) zbuntowana i
skłonna do ucieczki. Chory wyzdrowieje a zbieg po {...} dniach zostanie odnaleziony. A sen
szybko się spełni.

7. Day seven. On the same day Abel was killed by his brother Cain and Apollo was born (cf.
Gen 4:8). The same day is good to sow, harvest, collect medicinal plants, and make petitions,
to intercede for someone, (and) cut off one’s hair in mourning. The newborn will be skilled in
everything, wise and strong; he is short-lived, excellent in selling and buying; he will have a
sign on his right foot. If female, she will be a midwife. The fugitive will be saved, the sick
person dies quickly.

7. Dzień siódmy. Tego samego dnia Abel został zabity przez swego brata Kaina i urodził się
Apollo (por. Rdz 4:8). Ten sam dzień jest dobry, aby siać, zbierać, zbierać rośliny lecznicze i
składać prośby, wstawić się za kimś, (i) obciąć sobie włosy w żałobie. Noworodek będzie
wyszkolony we wszystkim, mądry i silny; on jest krótko żyjący, doskonały w sprzedaży i
kupowaniu; będzie miał znak na jego prawej stopie. Jeśli to kobieta, będzie położną.
Uciekinier zostanie uratowany, chora osoba szybko umiera.

8. Day eight. On the same (day) Methuselah was born (cf. Gen 5:21-22). The same (day) is
good to sell and buy anything you want. The newborn (is) useful and will live seventy-five
years. The fugitive will be found. The sick person heals quickly.

8. Dzień ósmy. Tego samego (dnia) narodził się Matuzalem (por. Rdz 5,21-22). Tego samego
(dnia) jest dobrze sprzedawać i kupować wszystko, co chcesz. Noworodek (jest) użyteczny i
dożyje siedemdziesięciu pięciu lat. Uciekinier zostanie odnaleziony. Chory szybko wraca
do zdrowia.

9. Day nine. On the same (day), Ham was born (cf. Gen 5:32). The same (day) is transitional,
neither good nor bad. In the same (day), if you want something, do it with care. The fugitive
will be brought back tied. The one who begins to be sick worsens. What has been taken will
be hidden away; and the dream will become true in nine days.

9. Dzień dziewiąty. Tego samego (dnia) urodził się Cham (por. Rdz 5,32). Ten sam (dzień)
jest przejściowy, ani dobry ani zły. W tym samym (dniu), jeśli czegoś chcesz, zrób to
ostrożnie. Uciekinier zostanie przywieziony związany. Ten, kto zaczyna chorować, pogarsza
się. Co zostało odebrane, będzie być ukrytym; a sen spełni się za dziewięć dni.

10. On the tenth day, Noah was born (cf. Gen 5:28-29). The same (day) is good to plough the
fields, buy animals, (and) educate children. Whoever is born will be fortunate and long-lived.
The fugitive will be found. What has been destroyed will be hidden. The one who begins to
be sick dies, and your dream will quickly become true.

10. Dziesiątego dnia narodził się Noe (por. Rdz 5, 28-29). Tego samego (dnia) dobrze jest
zaorać pola, kupować zwierzęta, (i) kształcić dzieci. Kto się urodzi, będzie szczęśliwy i
długowieczny. Uciekinier zostanie odnaleziony. To, co zostało zniszczone, zostanie ukryte.
Ten, który zaczyna zachorować umrze, a twoje marzenie szybko się spełni.

11. On the eleventh day, Shem was born (cf. Gen 5:32). This day is good and beautiful for
every action, to buy, to sell, to sow, to harvest fruits, and to pour wines; if you want
something, do it; do not be afraid of sailing, making marriages, engaging in business, digging
foundations, selling, (or) buying. The fugitive will be found quickly. The one who is sick will
heal quickly; but if he worsens in his sickness, he will die.

11. Jedenastego dnia narodził się Sem (por. Rdz 5,32). Ten dzień jest dobry i piękny dla
każdej czynności, aby kupować, sprzedawać, siać, zbierać owoce i nalewać wina; Jeśli chcesz
coś, zrób to; nie bójcie się żeglowania, zawierania małżeństw, prowadzenia interesów,
kopania fundamentów, sprzedaży, (lub) kupna. Uciekinier zostanie szybko odnaleziony. Ten,
kto jest chory, będzie zdrowy szybko; ale jeśli jego choroba się pogorszy, umrze.

12. On the twelfth (day) of the Moon, Noah offered sacrifice to God (cf. Gen 8:20). The
same (day) is good to make sacrifices, sow, (and) harvest. Do not buy slaves, because they
will flee and die. Those who are born (will be) ill educated. If they hurry to the prime of life
they will encounter many good things. The one who begins to be sick will die quickly.

12. Dwunastego (dnia) księżyca Noe złożył ofiarę Bogu (por. Rdz 8, 20).
Ten sam (dzień) jest dobry, aby składać ofiary, siać (i) zbierać plony. Nie kupuj niewolników,
bo oni uciekną i umrą. Ci, którzy się urodzili (będą) źle wykształceni. Jeśli spieszą się do
kwiatu wieku spotkają wiele dobrych rzeczy. Ten, kto zaczyna chorować, szybko umrze.

13. On the thirteenth (day), the vineyard was planted by Noah (cf. Gen 9:20). This day is
good and beautiful for planting vineyards, to prune, (and) to plant trees. It is bad to hunt and
to go on the road. The drunk fugitive will be captured. The ones born are drunk and mad and
abusive. The one who begins to be sick will die. If someone sees a dream, it will turn out true
in two or four days. He has quarrels and fights, however he does not prevail.

13. Trzynastego (dnia) winnicę zasadził Noe (por. Rdz 9,20). Ten dzień jest
dobre i piękne do sadzenia winnic, do przycinania (i) do sadzenia drzew. Źle jest polować i
iść w drogę. Pijany zbieg zostanie schwytany. Ci, którzy się urodzili, są pijani i szaleni i
obelżywi. Ten, kto zacznie chorować, umrze. Jeśli ktoś zobaczy sen, okaże się to prawdą
za dwa lub cztery dni. Miewa kłótnie i walki, jednak nie zwycięża.

14. On the fourteenth (day), Noah blessed Shem (cf. Gen 9:26-27). The same (day) is good
for anything you may do: All who are in court will be slowly destroyed; they will make
friendship in battle; (it is good) to make marriages (and) to be engaged in business. The ones
born will be fortunate and long-lived. The fugitive will be found. The sick person will heal;
and the dream will come true quickly.

14. Czternastego (dzień) Noe pobłogosławił Sema (por. Rdz 9,26-27). Ten sam (dzień) jest
dobry za wszystko, co możesz zrobić: wszyscy, którzy są w sądzie, będą powoli niszczeni;
oni zrobią przyjaźń w bitwie; (dobrze) zawierać małżeństwa (i) zajmować się biznesem.
Ci urodzony będzie szczęśliwy i długowieczny. Uciekinier zostanie odnaleziony.
Chory wyzdrowieje; a marzenie szybko się spełni.

15. On the fifteenth (day), the languages of the builders of the tower changed into many (cf.
Gen 11:6-9). This day is good and nice to prepare the furnace, clear thorns from the field,
forge iron tools, build houses, to devote oneself to learning, to weave, to buy, (and) to sell.
The one born will be knavish, with ability in all the skills and talkative. The tied fugitive will
be found quickly.

15. Piętnastego (dnia) języki budowniczych wieży zmieniły się na wiele (por.
Rdz 11:6-9). Ten dzień jest dobry i miły, aby przygotować piec, usunąć ciernie z pola,
wykuwać żelazne narzędzia, budować domy, poświęcać się nauce, tkać, kupować (i)
sprzedawać. Ten, który się urodzi, będzie przebiegły, ze zdolnościami we wszystkich
umiejętnościach i rozmowny. Związany uciekinier zostanie szybko odnaleziony.

16. On the sixteenth (day), Nahor was born and suffered pain to be born (cf. Gen 11:22).
This is good to give oneself to the learning of music and instruments, to sow, harvest, buy
fields, (and) lay foundations. The one born will be great but intemperate, both in his youth
and his old age. He will have a sign on his head. The ones born will be drunk and abusive.
The one who begins to be sick will recover quickly. If a person sees a dream, it will come
true in the same day.

16. Szesnastego (dnia) narodził się Nachor i cierpiał ból, aby się narodzić (por. Rdz 11, 22).
Dobrze jest oddać się nauce muzyki i instrumentów, siać, zbierać, kupować
pola, (i) położyć fundamenty. Ten, który się urodzi, będzie wielki, ale nieumiarkowany,
zarówno w młodości i jego starość. Będzie miał znak na głowie. Ci, którzy się narodzą, będą
pijakiem i obelżywym. Ten, kto zaczyna chorować, szybko wyzdrowieje. Jeśli dana osoba
zobaczy sen, spełni się tego samego dnia.

17. On the seventeenth (day), Sodom and Gomorrah came to ruin (cf. Gen 19:24-25). This
day is good for harvesting (and) to have one’s hair and one’s beard cut. Do not go out
walking or to the court of justice, and do not become surety for another. The ones born are
short-lived. The one who begins to be sick will be in danger, and from the peril will die. And
the dream will come true quickly.

17. Siedemnastego (dnia) Sodoma i Gomora legły w gruzach (por. Rdz 19,24-25). Ten
dzień jest dobry na żniwa (i) na strzyżenie włosów i brody. Nie wychodź
pieszo lub do sądu, i nie bądź poręczycielem za kogoś innego. Ci, którzy się urodzili, są
krótko żyjący. Ten, kto zaczyna chorować, będzie w niebezpieczeństwie i umrze z powodu
niebezpieczeństwa. A marzenie szybko się spełni.

18. On the eighteenth (day), Isaac was born (cf. Gen 21:2-3). In the same day (it is good) to
water the gardens and dig wells. The children born are prescient. The sick will recover and
the dream will be good and beautiful.

18. Osiemnastego (dnia) urodził się Izaak (por. Rdz 21,2-3). W tym samym dniu (dobrze) do
podlewać ogrody i kopać studnie. Urodzone dzieci są przewidujące. Chorzy wyzdrowieją i
sen będzie dobry i piękny.

19. On the nineteenth (day), Jacob was born (cf. Gen 25:26). This day is good to make
money. Those born then are long-lived. If he is a male, he will live long. The feeble heals.
And the dream will turn out true in a good manner.

19. Dziewiętnastego (dnia) urodził się Jakub (por. Rdz 25,26). Ten dzień jest dobry do
zarabiania pieniędzy. Ci, którzy się wtedy urodzili, są długowieczni. Jeśli jest mężczyzną,
będzie żył długo. Słaby zdrowieje. A sen okaże się prawdą w dobry sposób.

20. On the twentieth (day), Isaac blessed Jacob (cf. Gen 27:27-29). On the same day it is
good to repay a vow, cast seed, water the fields, pour wine and dissolve wine and honey, sell,
buy and associate with many. The fugitive will be found in the mill. Those born are fortunate
and long-lived. And the sick will recover.

20. Dwudziestego (dnia) Izaak pobłogosławił Jakuba (por. Rdz 27, 27-29). Tego samego dnia
dobrze jest spłacić przysięgę, siać ziarno, podlewać pola, wlewać wino i rozpuszczać wino i
miód, sprzedawać, kupuj i łącz się z wieloma. Uciekiniera znajdziesz w młynie. Ci, którzy się
urodzili, są szczęśliwi i długowieczni. A chorzy wyzdrowieją.

21. On the twenty-first (day), Esau was honored by Isaac (cf. Gen 27:39-40). This day is
useful for nothing but for castrating young pigs, rams, bulls, and horses. The children born
will be hateful. The fugitive and the lost will be hidden. The person who is very sick is in
danger. The one born will be libertine, full of curses, and tricky.

21. Dwudziestego pierwszego (dnia) Izaak uczcił Ezawa (por. Rdz 27,39-40). Ten dzień jest
do niczego innego, jak tylko do kastrowania młodych świń, baranów, byków i koni. Urodzone
dzieci będą nienawistne. Uciekinierzy i zagubieni zostaną ukryci. Osoba, która jest bardzo
chora, jest w niebezpieczeństwie. Ten, który się urodzi, będzie libertynem, pełnym
przekleństw i przebiegłym.

22. On the twenty-second (day), the very handsome Joseph was born (cf. Gen 30:24-25). On
the same (day) it is good to sell and buy, to take care of the house, to pay the workers. The
ones born thrive like young plants. The fugitive and what is lost will appear as hateful. The
sick heals; and the dream will quickly come true.

22. Dwudziestego drugiego (dnia) urodził się bardzo przystojny Józef (por. Rdz 30, 24-25).
Na tego samego (dnia) dobrze jest sprzedawać i kupować, dbać o dom, płacić robotnikom.
Te urodzone rozwijają się jak młode rośliny. Uciekinier i to, co zaginęło, będzie jawić się
jako nienawistne. Chory wyzdrowieje; a marzenie szybko się spełni.

23. On the twenty-third (day), Benjamin was born (cf. Gen 35:16-18). This day is good for
any practical procedure, and for taking care of the house. The fugitive will reach supplication.
The sick heals. The children born will be short-lived. What is lost will be found, and the
dream will turn out true.

23. Dwudziestego trzeciego (dnia) urodził się Beniamin (por. Rdz 35,16-18). Ten dzień jest
dobry dla wszelkie praktyczne procedury i na opiekę nad domem. Uciekinier dotrze do
błagania. Chory wyzdrowieje. Urodzone dzieci będą krótko żyjące.
To, co zgubione, zostanie odnalezione, a sen okaże się prawdą.

24. On the twenty-fourth (day), Joshua son of Nun was born. [...] and the child born will be
whole to his parents and will live to eighty-eight years. The soldier who is away from home
in the war will be back in good health. The one who has been engaged in business, will have
profit. The sick will die quickly. What is lost will be found quickly. And her dream will come
true.

24. Dwudziestego czwartego (dnia) urodził się Jozue, syn Nuna. [...] a urodzone dziecko
będzie zdrowe dla rodziców i dożyje osiemdziesięciu ośmiu lat. Żołnierz, który jest z dala od
domu w wojnie wróci w dobrym zdrowiu. Ten, kto zajmował się biznesem, będzie miał zysk.
Chorzy umrą szybko. To, co zgubione, zostanie szybko odnalezione. I jej marzenie się spełni.
25. On the twenty-fifth (day), Pharaoh was born (cf. Gen 40:20). Avoid any activity: no
selling or buying, no sailing, no going out to the road or buying slaves. The child born dies by
iron. The slave who fled into the wilderness will be found. The sick person heals with
difficulty. The robber will not be found. And the dream manifests itself in seven days.

25. Dwudziestego piątego (dnia) urodził się faraon (por. Rdz 40,20). Unikaj jakiejkolwiek
aktywności: nie sprzedawać lub kupować, nie żeglować, nie wychodzić na drogę ani nie
kupować niewolników. Urodzone dziecko umiera od żelaza. Niewolnik, który uciekł na
pustynię, zostanie odnaleziony. Chory z trudem zdrowieje. Złodziej nie zostanie znaleziony.
A sen objawia się za siedem dni.

26. On the twenty-sixth (day), Moses the prophet was born (cf. Exod 2:2). This (day) is good
for any action, to sell, buy, sow, harvest, sail and hunt, (and) dedicate (oneself) to learning a
technique. What is born then will be sick and in all kind of danger. The fugitive, the lost
thing, and the one who steals will not be found. The sick heals and the dream will come true.

26. Dwudziestego szóstego (dnia) narodził się prorok Mojżesz (por. Wj 2, 2). Ten (dzień)
jest dobry na wszelkie działania, sprzedawać, kupować, siać, zbierać, żeglować i polować, (i)
poświęcić się nauce techniki. To, co się wtedy urodzi, będzie chore i we wszelkiego rodzaju
niebezpieczeństwach. Uciekinier, zagubiona rzecz, i kradnący nie zostanie odnaleziony.
Chory wyzdrowieje, a marzenie się spełni.

27. On the twenty-seventh (day), the children of Israel went out from Egypt (cf. Exod 15:17-
26). This (day) is good for any deed, to sell, to buy, for marriage. The newborn is short-lived
if it is male; if it is female, (it will be) full of life. And whoever may be sick, quickly heals.
And the dream will come true.

27. Dwudziestego siódmego (dnia) synowie Izraela wyszli z Egiptu (por. Wj 15,17-
26). Ten (dzień) jest dobry na każdy czyn, sprzedać, kupić, zawrzeć małżeństwo. Noworodek
żyje krótko jeśli jest to mężczyzna; jeśli jest to kobieta, (będzie) pełna życia. A kto zachoruje,
szybko zdrowieje. I sen się spełni.

28. On the twenty-eighth (day), God showered quail upon the children of Israel (cf. Exod
16:13). The same (day) is good for anything, to take care of the fields, to speak with the
powerful, to educate the children. The slave who has fled to the wilderness will be found.
The sick heals; and what is lost will be found; and the dream will turn out true.

28. Dwudziestego ósmego (dnia) Bóg zesłał deszcz przepiórek na dzieci Izraela (por. Wj
16:13). Ten sam (dzień) jest dobry na wszystko, aby zająć się polami, porozmawiać z
potężnym, aby kształcić dzieci. Niewolnik, który uciekł na pustynię, zostanie odnaleziony.
Chore zdrowieje; a co zgubione, zostanie znalezione; a sen okaże się prawdą.

29. On the twenty-ninth, Abraham was born (cf. Gen 11:26) and the Jews entered into the
land of promise (cf. Josh 3:17). The same (day) is productive for anything: to take care of the
fields, to do business, to make a will. The sick heals, and what is born will be disobedient.
What is lost will not be found. And her dream is not true.

29. Dwudziestego dziewiątego urodził się Abraham (por. Rdz 11,26) i Żydzi weszli do
ziemi obiecanej (zob. Joz 3:17). Ten sam (dzień) jest produktywny na wszystko: zająć się
polem, robić interesy, sporządzić testament. Chory zdrowieje, a co się narodzi, będzie
nieposłuszne. To, co zaginęło, nie zostanie odnalezione. A jej sen nie jest prawdziwy.

30. On the thirtieth (day), Samuel the prophet was born (cf. 1 Sam 1:20). This (day) is good;
whatever you want, do it: going on a journey, taking care of birds, bees, and pruning raw silk.
The one born will be a great man, a ruler of high repute, but a fornicator. If he is male, he will
be very shameless and evil and will do bad actions. The fugitive will be found after some
time. What is lost will be hidden. The sick heals. And the dream will turn out true in ten days.
End of the Selenodromion of David the prophet and his son Solomon.

30. Trzydziestego (dnia) urodził się prorok Samuel (por. 1 Sm 1, 20). Ten (dzień) jest dobry;
cokolwiek chcesz, rób to: wyruszaj w podróż, opiekuj się ptakami, pszczołami i przycinaj
surowy jedwab. Ten, który się urodzi, będzie wielkim człowiekiem, władcą o wielkiej
reputacji, ale rozpustnikiem. Jeśli jest mężczyzną, to tak będzie bardzo bezwstydny i zły i
będzie popełniał złe uczynki. Uciekinier zostanie odnaleziony po pewnym czasie.
To, co stracone, zostanie ukryte. Chory zdrowieje. A sen spełni się za dziesięć dni.
Koniec Selenodromionu proroka Dawida i jego syna Salomona.Tłumaczyłem ten tekst tłumaczem google i ze swojej małej
znajomości języka angielskiego proszę o wyrozumiałość.

Nota ode mnie: uważam że 30 dzień tego Selenodromionu to pełnia.


Wschód słońca ponad horyzont
więcej niż połowa to początek dnia
Zachód słońca więcej niż połowa
to początek nocy a zarazem początek doby
która według Biblijnego czasu zaczynała
się wieczorem.

Na przykład poniedziałek trwa od zachodu słońca
w poniedziałek do zachodu słońca we wtorek.

Załóż konto lub zaloguj się, aby dołączyć do dyskusji

Aby wysłać odpowiedź, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem

Załóż konto

Nie masz konta? Zarejestruj się, aby dołączyć do naszej społeczności
Członkowie forum mogą zakładać tematy i śledzić odpowiedzi
Jest to bezpłatne i zajmuje tylko minutę

Zarejestruj się

Zaloguj się

Wróć do „Świat snów”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości